019467 25640 (Phone)
Parish History

Parish History